Home

Welkom op de  website van de Wmo-forum adviesraad  van de gemeente Veenendaal. De Wmo-forum adviesraad is door het college ingesteld en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering daarvan door de gemeente op het gebied van de Wmo. De Wmo-forum adviesraad  is een onafhankelijk orgaan en bestaat uit burgers uit Veenendaal die verschillende groepen gebruikers van de Wmo vertegenwoordigen.

Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht, een brede wet die regelt dat ook mensen met een beperking mee kunnen blijven doen, evt. met de nodige ondersteuning.
Uitgangspunt is dat iedereen in de gelegenheid moet worden gesteld vanuit de eigen mogelijkheden maatschappelijk actief te zijn, met speciale aandacht en ondersteuning voor de zwakkeren in onze samenleving. De Wmo-forum adviesraad  kijkt dus breed naar wat de Wmo voor de inwoners van Veenendaal betekent.

De Wmo-forum adviesraad is er niet om individuele belangen te behartigen. We zijn wel geïnteresseerd in signalen van inwoners van Veenendaal als zaken rond de Wmo (niet) goed verlopen.

 

Meer informatie over Wmo-forum

 

Informatie