Samenstelling raad

Samenstelling Wmo-forum

Op deze pagina vindt u een overzicht met enige informatie over de leden van het Wmo-forum; met name is van belang welke groep Wmo-gebruikers zij vertegenwoordigen. U weet dan bij wie u terecht kunt als u opmerkingen en/of ideeën hebt over de Wmo-zorg die u van de gemeente ontvangt. Met name voorstellen om deze zorg te verbeteren zijn bij ons van harte welkom. Wij kunnen dit goed gebruiken als we de gemeente hierover adviseren.

Verder vindt u van de meeste leden ook hun e-mailadres waarmee u hen kunt benaderen, en benoemen zij hun motivatie om deel te nemen aan het Wmo-forum.

Hieronder volgen dan de namen in alfabetische volgorde, per groep die men vertegenwoordigt:

 

Jestiene van Roekel – Veense Jongerenraad

 

Geb. datum: 12-04-2003

Student Social Work 3e jaars

Vertegenwoordigt Veenendaalse Jongeren

e-mail: jestienevroekel@gmail.com

Vanuit de jongerenraad sluit ik regelmatig aan bij het Wmo-forum. Ik wil graag iets betekenen voor de mensen in Veenendaal, vooral voor de jongeren. Dat probeer ik door deel te nemen aan de Jongerenraad en het Wmo-forum.

 

Hans van Ekeris – Diaconaal Platform Veenendaal

Lid Diaconaal Platform Veenendaal

Vertegenwoordigt diaconieën van alle Veense kerken die zitting hebben in het Diaconaal Platform

e-mail: zuylenburg@hotmail.com

Mijn motivatie is dat de gemeente liefst niet met alle kerken apart wil spreken in het Wmo-forum, maar wel graag met de kerken als geheel in contact blijft. Als voorzitter van het Diaconaal Platform Veenendaal waar veel kerken en kerkgenootschappen bij zijn aangesloten vond ik het dus verstandig om hier zitting in te hebben. Nu ben ik geen voorzitter meer, maar men heeft mij gevraagd om nog te blijven totdat er een vervanger is gevonden.

 

Vacant – Mantelzorgers in Veenendaal

Vertegenwoordigt de groep mantelzorgers in Veenendaal

 

 

Adriana Janssen – Nederlandse Patiëntenvereniging NPV

Wijkverpleegkundige

Vertegenwoordigt mensen die in de wijk zorg en welzijn nodig hebben

e-mail: johan.adriana@filternet.nl

Als wijkverpleegkundige spreek ik veel mensen die op een of andere manier van zorg en welzijnsonderdelen afhankelijk zijn. Vaak is ook onduidelijk welke regelingen voor hen van toepassing (zouden kunnen) zijn. Graag wil ik me inzetten voor deze mensen, zodat ze met passende hulp en ondersteuning een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden.

Vervanger:  mevr. C. de Baat

 

Bert van Maurik – Stiebo, ver. voor Arbeidsongeschikten, Chronisch zieken, Gehandicapten en Ouderen

Sociaal & Belastingadviseur

Vertegenwoordigt leden van de Stiebo, was in 1993 oprichter van het Veens Platform voor Gehandicapten, voorloper van het Wmo-forum

e-mail: stiebo@kpnmail.nl

Mijn motivatie om dit vrijwilligerswerk te doen is om mensen te kunnen helpen een weg te kunnen vinden in het doolhof van de bureaucratie en een luisterend oor te bieden. Ik help leden van de Stiebo bij het invullen van de belastingaangifte, opstellen van bezwaarschriften, aanvragen van toeslagen en WMO voorzieningen, en bij problemen met het UWV, (WAO / WIA / Ziektewet enz.) en Lotgenotencontact.

 

Wouter Naaktgeboren – GGZ werkgroep Cliëntenkracht

Deelnemer GGZ werkgroep Cliëntenkracht

Vertegenwoordigt mensen die GGZ nodig hebben

e-mail: info@clientenkrachtveenendaal.nl

Werkgroep cliëntenkracht is een belangenbehartiger voor inwoners met een psychosociale problematiek in Veenendaal, met als doel te zorgen voor zorg op maat om volwaardig deel te kunnen nemen aan een inclusieve samenleving.Dit doet zij door invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente en te toetsen op de uitvoering of deze aansluit op de wensen en behoeftes.

Wouter wordt ondersteund door Caroline Groot – Coach werkgroep Cliëntenkracht

 

Frederike van Odijk – JeugdBelang Veenendaal

Vertegenwoordigt JeugdBelang binnen het Wmo-forum

e-mail: info@jeugdbelangveenendaal.nl

Als voorzitter van het JeugdBelang Veenendaal vertegenwoordig ik kinderen hun ouders binnen het Wmo-forum.

 

Yvonne Pas – van Zelst – Vrijwilligers in Veenendaal

Geb. datum: 07-12-1958

Coördinator vrijwilligers Stadswinkel Veenendaal (onderdeel bibliotheek) en mede initiatiefnemer van ‘Tikkie Toegankelijk’, een burgerinitiatief om Veenendaal een tikkie  toegankelijker te maken voor minder validen, rollator gebruikers en jonge ouders met kinderwagens.

Vertegenwoordigt de groep vrijwilligers in Veenendaal

e-mail: Yvonne.Pas@hotmail.com

Motivatie: Na mijn werkzame leven wilde ik een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Ik wil mij nu voor de achterban Vrijwilligers inzetten. Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn ervaring uit mijn werkbare leven, alsmede opgedaan in  verschillende vrijwilligersbaantjes goed kan inzetten binnen onze gemeente. Ik vertegenwoordig graag deze achterban.

 

Geeske Raams – Chronisch zieken en gehandicapten

Vertegenwoordigt de groep chronisch zieken en gehandicapten

 

Age Veenstra– voorzitter Wmo-forum

 

Geb. datum: 09-04-1953

Gepensioneerd na 48 jaren werk bij diverse gemeenten, waaronder ervaring met het sociaal domein waar ook de Wmo toe behoort.

In een onafhankelijke rol in september 2022 benoemd als voorzitter

e-mail: ageveenstra@gmail.com

Motivatie: Na mijn pensionering op diverse gebieden vrijwilligerswerk opgepakt. Toen de vacature van voorzitter van het Wmo-forum ontstond heb ik mij met overtuiging gemeld. Wmo staat voor een hele serie taken die de gemeente in de vorm van ondersteuning kan bieden. Het gaat daarbij om mensen die niet meer voldoende in staat zijn om zelf met steun van naasten deel te nemen aan het gewone leven en/of zelfstandig te wonen. Het forum behartigt de belangen van die mensen bij de zaken die de gemeente nu en in de toekomst doet. De laatste jaren heb ik ook zelf ervaren wat dit inhoudt door tot haar overlijden te mantelzorgen voor mijn echtgenote. En ook dat gaf mij nog meer motivatie voorzitter te zijn.

 

Dick Vierbergen – vice-voorzitter Wmo-forum, Helpende Handen (Reformatorische belangenvereniging voor mensen met een beperking en hun familieleden)

Geb. datum: 10-01-1960

Meteoroloog, bestuurslid Helpende Handen

Vertegenwoordigt mensen met een verstandelijke beperking m.b.v. een klankbordgroep waar mensen met een lichte beperking deel van uit maken.

e-mail: dvierbergen@kliksafe.nl

Motivatie: Omdat we als ouders van een zoon met verstandelijke beperking zoveel zorg en zegeningen hebben genoten wil ik graag wat terugdoen voor de samenleving en het is prachtig om met hulp van deze mensen uit de praktijk zelf, onder leiding van een bekwame coach die alles begrijpelijk uitlegt, de Wmo proberen te verbeteren.

 

Jolande van Zandbergen – Cliëntenraad de Vallei

Onafhankelijk voorzitter Cliëntenraad de Vallei, jurist gezondheidsrecht/bestuursrecht voor patiëntenorganisaties, VWS en CIZ – zelf ook ervaringsdeskundige Wmo

Vertegenwoordigt bijstandsgerechtigden, mensen met arbeidsbeperkingen en de minima in Veenendaal, Rhenen en Renswoude – velen van hen zijn ook Wmo-gebruikers

e-mail: clientenraaddevallei@gmail.com

Motivatie: Het is erg van belang dat mensen die vanwege aandoeningen en beperkingen in een (financieel) kwetsbare situatie terecht zijn gekomen, goed worden gezien en gehoord. De juridische kennis komt mij binnen het Wmo-forum goed van pas. Omdat ik inmiddels zelf ook over enige Wmo-ervaringsdeskundigheid beschik, voel ik mij bij de materie zeer betrokken.